Khảo sát ý kiến phản hồi sinh viên về khóa học và Khảo sát dịch vụ công

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, điều chỉnh chương trình đào tạo góp phần cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà Trường tiến hành hai khảo sát: Lấy ý kiến phản hồi từ người học về khóa học và Đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ giáo dục, diễn ra từ ngày 25/11/2020 đến ngày 09/12/2020.

Kính đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên thực hiện đầy đủ các khảo sát trên để công tác đảm bảo chất lượng của Nhà Trường đạt kết quả tốt.