Cơ cấu tổ chức

PGS.TS Kiều Phương Chi
Trưởng phòng

Phụ trách chung

ThS. Cổ Tồn Minh Đăng
Phó Trưởng phòng

Phụ trách Đảm bảo chất lượng

ThS. Lai Đình Khải
Phó Trưởng phòng

Phụ trách Khảo thí

ThS. Trần Lê Khương
Chuyên viên

ThS. Đinh Thị Hải Bình
Chuyên viên

CN. Đặng Thị Thanh Hải
Chuyên viên

ThS. Ng V L Giang
Chuyên viên

CN. Châu Ngọc Mai
Chuyên viên

Trần Hoàng Ngọc Hội
Nhân viên