Chức năng nhiệm vụ

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện các công tác chuyên ngành.
  • Phối hợp với các khoa triển khai xây dựng ngân hàng đề thi các môn học, với Phòng Đào tạo để chuẩn bị điều kiện tổ chức các kỳ thi theo quy định.
  • Tham gia thanh tra hoạt động giảng dạy, học tập và thực hiện quy chế đào tạo của các đơn vị trong trường.
  • Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của Trường tham gia chương trình kiểm định chất lượng các trường Đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
  • Quản lý nhân sự và các điều kiện đồng bộ theo quy định.