Giới thiệu chung về Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Giới thiệu chung

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập vào ngày 04 tháng 03 năm 2008, theo Quyết định số 312/ĐHSG-TC, với tên là Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục. Sau ngày 03 tháng 12 năm 2012, theo Quyết định Số 2306/QĐ-ĐHSG-TCCB, Phòng chính thức mang tên Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Từ khi thành lập cho tới nay, Phòng luôn tích cực tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lí, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, thanh tra và đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường.

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Phòng A.001, 273 An Dương Vương, Phường 03, Quận 05, TP. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: 028 38305573
  • Email: p_khaothi@sgu.edu.vn
  • Website: tqa.sgu.edu.vn